Bắt đầu sử dụng VNPT Cloud (10)

Các hướng dẫn cơ bản nhất trước khi khách hàng sử dụng Portal Cloud của VNPT